hstes.org.in

Hiệp hội tuyển sinh sư phạm kĩ thuật bang Haryana thành lập vào 21/3/2017. HSTES tự duy trì và đáp ứng chi tiêu thông qua việc tính phí một số dịch vụ.